Tag Archives: Departament d’Educació

El Parlament aprova la Llei d’educació de Catalunya

La LEC desenvolupa al màxim les competències de l’Estatut en matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a l’Educació

El Parlament ha aprovat aquest matí la Llei d’educació de Catalunya. La llei explota al màxim les competències del Govern de la Generalitat en matèria educativa.

La llei aprovada té com a objectius principals les fites de l’equitat i l’excel·lència del sistema educatiu de Catalunya.

La LEC aposta per un servei d’educació de Catalunya on els centres públics i concertats participin dels criteris d’equitat, excel·lència i coresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el dret a definir el caràcter propi per part de la titularitat de cadascun dels centres educatius, que la mateixa llei defineix per als centres públics. La llei d’educació de Catalunya garanteix també la suficiència financera dels centres concertats i potencia la figura del contracte-programa per aquells centres que participin decididament en la coresponsabilització.

Tot un projecte i un repte per poder portar a bon terme temes com la lluita contra el fracas escolar i la Inclusio

090717 fracas esc1 090717 inclusió3

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Dia d’internet 2009

Aviu 17 de maig, Dia d’Internet, és el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació. Amb aquest motiu, enguany es proposen algunes activitats al voltant de les narracions digitals. Aquest conjunt de propostes es poden fer als centres educatius al llarg de tot el mes de maig.
Més informació a
http://www.xtec.net/celebracions/2009/diainternet2009/index.htm

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Prova d’avaluació de sisè de primària

Un total de 66.308 nens i nenes faran la prova d’avaluació de sisè de primària

L’examen, que tindrà lloc el 6 de maig, es durà a terme en 2.083 centres educatius

 El proper 6 de maig, 66.308 alumnes faran la prova d’avaluació de sisè de primària. Una prova externa que avaluarà el nivell d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa de l’educació primària. L’examen es durà a terme en 2.083 centres educatius i determinarà el domini de les competències lingüístiques en llengua catalana, llengua castellana i en competències matemàtiques. L’alumnat que viu a la Vall d’Aran -72 alumnes-, també haurà de respondre una prova específica de llengua aranesa.

L’avaluació de sisè de primària serà coordinada per 77 comissions, encarregades de vetllar per l’aplicació correcta dels mecanismes. Aquestes comissions estan integrades pel president/a de la comissió –inspector/a del Departament d’Educació- i pels avaluadors/ores externs, que seran mestres tant de primària com professorat de secundària, 2.601 docents en total.

Entre el 7 i el 22 de maig, 750 alumnes de 50 centres faran una prova pilot de l’examen oral.

Continguts de l’avaluació de sisè de primària
La prova, obligatòria i universal, es durà a terme el 6 de maig, tot i que en alguns centres no es farà fins al 13 de maig. Aquesta data alternativa s’ha ofert com a possibilitat a aquells centres que quan es va fer pública la mesura ja tenien programades algunes activitats com colònies. Per a aquests casos, un centenar de centres, s’ha elaborat una altra prova amb continguts diferents que es farà el 13 de maig.

La prova ha estat elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu amb la col·laboració de professorat expert d’educació primària i secundària. Un cop recollits els resultats, es facilitaran als centres escolars i a les famílies. Els primers rebran la informació sobre el conjunt del seu alumnat mentre que els segons només disposaran d’informació sobre la prova del seu fill o filla.

Pilotatge de la prova oral
Entre el 7 i el 22 de maig es realitzarà la prova oral amb caràcter experimental. La faran 750 alumnes de 50 centres educatius d’arreu del país. Aquesta submostra ha estat triada de forma aleatòria. Per a la prova oral l’alumnat disposarà d’un temps previ per a preparar-se la lectura d’un text. Un cop preparat, l’alumne llegirà el text i posteriorment respondrà a les preguntes de l’examinador per veure si ha comprès el contingut de la lectura. Al marge de la comprensió del text, també s’avaluarà la fluïdesa, l’entonació i la pronuncia correcta de les grafies. Per a la prova hi ha tres models diferents tant en llengua catalana com en llengua castellana, i cada cinc alumnes s’aplica un model de prova.

El caràcter extern de la prova, innovació destacada
Des de 2001 i fins ara, s’han avaluat les competències bàsiques de l’alumnat a partir d’un seguit d’exàmens, als 10 i als 14 anys, al final de quart d’educació primària i de segon d’educació secundària obligatòria. La prova que es farà a tots els escolars catalans, però, presenta una novetat: el caràcter extern.

Es tracta de proves que, al marge d’estar elaborades per professorat extern, estan corregides per docents que no corresponen al centre educatiu on està adscrit l’alumnat. És a dir, fins ara, era el professorat del centre mateix l’encarregat de la correcció de les proves dels i de les alumnes. Un cop corregides les proves i amb totes les dades sobre la taula, es disposarà d’una eina amb un valor informatiu sobre l’estat de l’educació en finalitzar la primària. De fet, l’avaluació no és una prova d’excel•lència sinó de competències bàsiques.

Durant el primer trimestre del curs es va fer passar una prova pilot de la prova d’avaluació a alumnat de primer d’ESO. L’examen, de català, castellà i matemàtiques, es va fer en una submostra de 1.500 alumnes provinents de 23 centres educatius, tant públics com concertats. Aquesta prova pilot va servir a les persones expertes per acabar d’adequar el tipus de preguntes en el que serà la prova definitiva. Per dur a terme tot el procés, el Departament d’Educació destina un pressupost d’un milió d’euros, finançament que inclou aspectes com la logística de la prova, l’elaboració i el pagament dels docents que hi participen, entre d’altres.

Les proves El 6 de maig, segons l’horari de cada escola, tots els centres començaran l’avaluació, que anirà amb l’ordre següent: llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana. L’alumnat disposarà de 45 minuts per fer cadascuna de les proves amb un descans breu entre elles.

Les proves avaluaran diferents aspectes segons quina sigui l’àrea. En llengua catalana i llengua castellana es tindrà en compte la comprensió lectora i l’expressió escrita.

El model de llengua avalua la comprensió a partir de la lectura de dos textos amb preguntes d’elecció múltiple i preguntes de resposta veritable i fals. També s’analitza l’expressió escrita a través d’una redacció i de preguntes d’elecció múltiple o bé preguntes per completar. En total, seran 32 ítems, 20 que corresponen a la comprensió lectora i 12 a l’expressió escrita.

En el cas del model de competència matemàtica, inclou exercicis sobre tres aspectes: la numeració i el càlcul; l’espai, la forma i la mesura; i les relacions i el canvi. El quadern està format per 50 ítems diferents: 20 per a la numeració i el càlcul, 17 per a l’espai i 13 per a la relació i el canvi. En aquest cas, totes les preguntes tenen a veure amb aspectes de la vida quotidiana de l’alumnat i amb la capacitat per resoldre problemes, per pensar i raonar matemàticament.

 Més informació

1 comentari

Filed under Uncategorized