Monthly Archives: Setembre 2009

Temes educatius a l’Ajuntament (1)

fp

En la Comissió d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 15 de setembre, el Regidor Gerard Ardanuy ha posat sobre la taula els dubtes que suposa la posada en marxa del nou curs escolar. Ha constatat com manca una atenció especial per part de l’administració educativa a l’escola secundària. Aquest curs no s’ha inaugurat cap IES tot i que ja s’està començant a notar la creixent onada poblacional que està exercint una pressió en augment cap aquesta etapa decisiva de la formació dels nois i noies.

El Regidor i president de la Intercomarcal de Barcelona-ciutat ha posat de manifest la necessitat de que es potenciï la formació professional amb una estratègia clara i agoserada que suposi incrementar la qualitat d’aquesta formació amb més especialitats i amb més places. Igualment, ha criticat que el procés de digitalització de les aules es faci de manera precipitada, amb retards pel que fa a la preparació dels centres. Hi ha una voluntat clara de la Generalitat i de l’Ajuntament de fer-se la foto i d’anunciar amb bombo i plateret aquesta mesura. Un exemple d’això és que la inauguració del curs escolar es vagi fer ahir en l’únic centre escolar que ha rebut els únics 17 ordinadors que s’han distribuït fins al moment. Una vegada feta la foto, la resta de centres que s’han avingut a col.laborar amb aquesta aventura agoserada. A més, no n’hi ha prou amb donar uns portàtils; cal que els materials estiguin dissenyats per aquest nou context educatiu. Així mateix, el regidor d’Unió tampoc ha donat l’aprovat a la política que està duent a terme el govern municipal pel que fa a les Escoles Bressol.

Segons dades de la mateixa regidora, actualment hi ha 4.650 nens i nenes en les Escoles Bressol Municipals. S’han ofertat 2.752 places i la demanda de places ha estat de 8.099. Davant la crítica que ha fet el nostre grup municipal, la regidora s’ha amagat darrera de l’escut que suposa un pla d’escoles bressol municipals que, si arriba a complir-se, doblarà l’any 2011 l’oferta actual i, per tant, no arribarà ni a cobrir la demanda actual. Ardanuy ha ofert solucions alternatives com la de buscar el conveni amb els centres i entitats que poden oferir places d’escola bressol a preu públic. Això si que és avançar cap a donar solucions als problemes que tenen les famílies per arribar a final de mes i per conciliar la seva vida laboral i familiar.

 En la mateixa comissió, Gerard Ardanuy ha fet un prec a la regidora d’educació per tal que s’acosti la Formació professional a l’exercici professional de les diferents especialitats. La Formació Professional, ha dit, constitueix un pilar per tal de formar bons professionals i aprofitar les potencialitats dels alumnes que no volen o no poden seguir la formació universitària. Segons informació proporcionada pel propi Ajuntament, només un 11’58% del professorat de FP treballa a temps parcial. Tot i que la regidora d’educació de l’Ajuntament de Barcelona ha acceptat aquest prec, amb matitzacions, el regidor d’Unió ha lamentat que hores d’ara no es tinguin dades actualitzades, una fotografia clara, del potencial existent per tal de que cada vegada més hi hagi professionals que compatibilitzin la seva feina amb tasques docents i que els professors de FP tinguin un contacte més directe i continuat amb la pericia pràctica de les especialitats que ensenyen.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Els barracons s’han doblat des de que governa el tripartit.

En 1 minut:

Es consoliden els efectes negatius del tripartit en educació: planificació no adequada, improvisació i electoralisme.

El tripartit es va comprometre per llei a crear 30.000 noves places de llars d’infants pel 2008.Un any després en falten gairebé 11.000.

 Amb les places fetes, només es cobreix el creixement vegetatiu. Hi continua havent una plaça per cada tres infants, com el curs 2003-2004.

Els barracons s’han doblat des de que governa el tripartit.

 Girona, Tarragona, Maresme i Vallès Oriental concentren la majoria de mòduls: desequilibri territorial.

 Des de que governa el tripartit, la construcció de nous centres i les ampliacions s’han mantingut estables mentre els barracons es disparaven.

 Alhora, amb els anys s’ha invertit la tendència i hi ha hagut més ampliacions que construcció de nous centres.

Com que bàsicament només s’ha deixat créixer l’escola pública, no s’ha pogut modificar la distribució desigual d’alumnes immigrants entre pública i concertada.

Tot i això, el 80% de les noves places de la concertada han estat ocupades per alumnes immigrants, mentre que a les de la pública, només el 42%.

Les places d’estudis professionalitzadors han crescut un 7,1% aquest curs, mentre que l’atur juvenil ha crescut un 102% en un any.

 La implantació dels ordinadors a l’aula s’ha fet amb improvisació i propaganda més que amb criteris pedagògics.

(continuar llegint)

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Un nou curs

La represa del curs escolar coincideix amb la represa del curs polític a l’Ajuntament de Barcelona.

El proper dimart, 15 de setembre es celebrarà la comissió de cultura, educació i benestar social.

Estarem amatents per vetllar que el govern municipal deixi de mirar cap a un altre costat, assumeixi les seves responsabilitats  i compleixi amb els seus compromisos.

Gerard Ardanuy, regidor d’Unió a l’Ajuntament de Barcelona, presentarà un prec en el que constata que la Formació Professional constitueix un pilar per tal de formar bons professionals i aprofitar les potencialitats dels alumnes que no volen o no poden seguir la formació universitària i a la vista de les informacions proporcionades per l’Ajuntament, només un 11’58% del professorat de FP treballa a temps parcial. Es demanarà que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’IMEB i el Consorci d’Educació, promogui la realització d’un pla per fomentar que s’incrementi el percentatge de professors de Formació Professional que treballen a temps parcial, per tal d’enfortir la connexió entre la formació i la professió corresponen.

Des del nostre partit no solament estem treballant per millorar l’educació a la ciutat de Barcelona, sinò que també dediquem esforços per ajudar a aquells menors que tenen dificultats i que necessiten un reforç especial. En aquest sentit, Gerard Ardanuy presentarà en la Comissió d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona una proposició adreçada a millorar i incrementar la Xarxa de Centres Oberts. Aquests Centres Oberts , com a serveis preventius diürns, són recursos fonamentals per al desenvolupament de la personalitat, socialització i compensació de les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents atesos. La Xarxa de Centres Oberts està composada per uns 15 centres oberts gestionats per entitats, aten uns 1.031 menors, oferint un total de 863 places. Aquesta proposició permetrà exigir que l’Ajuntament de Barcelona incrementi els recursos finalistes adreçats a les entitats  que constitueixen la Xarxa de Centres Oberts, per tal d’augmentar el nombre de places i, en el cas que fos necessari, el nombre d’entitats que poden prestar un servei de qualitat.

Per últim, Convergència i Unió s’està interessant i demanant informació sobre quines actuacions està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona per tal de donar compliment a l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona, així com al Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-2012 pel que fa al consum de begudes alcohòliques, especialment pels menors d’edat, així com a la seva publicitat.

 

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized