Monthly Archives: Abril 2009

Taula rodona sobre la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC)

A les portes de l’aprovació de la nova llei d’educació us proposem una Taula rodona sobre la LEC oberta a tothom pel proper dia 7 de maig a les 19:30h.

dibujo

Si voleu assistir-hi podeu trucar a la seu intercomarcal o bé via e-mail: bciutat@unio.cat

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Preguntes amb resposta

S’inicia amb aquest apartat una pàgina, un espai, on a partir dels comentaris, dubtes, preguntes respecte l’educació (en el seu ampli ventall de concreció) que vagin arribant al blog s’intentarà que, amb la major brevetat possible, donar-hi resposta.

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Prova d’avaluació de sisè de primària

Un total de 66.308 nens i nenes faran la prova d’avaluació de sisè de primària

L’examen, que tindrà lloc el 6 de maig, es durà a terme en 2.083 centres educatius

 El proper 6 de maig, 66.308 alumnes faran la prova d’avaluació de sisè de primària. Una prova externa que avaluarà el nivell d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa de l’educació primària. L’examen es durà a terme en 2.083 centres educatius i determinarà el domini de les competències lingüístiques en llengua catalana, llengua castellana i en competències matemàtiques. L’alumnat que viu a la Vall d’Aran -72 alumnes-, també haurà de respondre una prova específica de llengua aranesa.

L’avaluació de sisè de primària serà coordinada per 77 comissions, encarregades de vetllar per l’aplicació correcta dels mecanismes. Aquestes comissions estan integrades pel president/a de la comissió –inspector/a del Departament d’Educació- i pels avaluadors/ores externs, que seran mestres tant de primària com professorat de secundària, 2.601 docents en total.

Entre el 7 i el 22 de maig, 750 alumnes de 50 centres faran una prova pilot de l’examen oral.

Continguts de l’avaluació de sisè de primària
La prova, obligatòria i universal, es durà a terme el 6 de maig, tot i que en alguns centres no es farà fins al 13 de maig. Aquesta data alternativa s’ha ofert com a possibilitat a aquells centres que quan es va fer pública la mesura ja tenien programades algunes activitats com colònies. Per a aquests casos, un centenar de centres, s’ha elaborat una altra prova amb continguts diferents que es farà el 13 de maig.

La prova ha estat elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu amb la col·laboració de professorat expert d’educació primària i secundària. Un cop recollits els resultats, es facilitaran als centres escolars i a les famílies. Els primers rebran la informació sobre el conjunt del seu alumnat mentre que els segons només disposaran d’informació sobre la prova del seu fill o filla.

Pilotatge de la prova oral
Entre el 7 i el 22 de maig es realitzarà la prova oral amb caràcter experimental. La faran 750 alumnes de 50 centres educatius d’arreu del país. Aquesta submostra ha estat triada de forma aleatòria. Per a la prova oral l’alumnat disposarà d’un temps previ per a preparar-se la lectura d’un text. Un cop preparat, l’alumne llegirà el text i posteriorment respondrà a les preguntes de l’examinador per veure si ha comprès el contingut de la lectura. Al marge de la comprensió del text, també s’avaluarà la fluïdesa, l’entonació i la pronuncia correcta de les grafies. Per a la prova hi ha tres models diferents tant en llengua catalana com en llengua castellana, i cada cinc alumnes s’aplica un model de prova.

El caràcter extern de la prova, innovació destacada
Des de 2001 i fins ara, s’han avaluat les competències bàsiques de l’alumnat a partir d’un seguit d’exàmens, als 10 i als 14 anys, al final de quart d’educació primària i de segon d’educació secundària obligatòria. La prova que es farà a tots els escolars catalans, però, presenta una novetat: el caràcter extern.

Es tracta de proves que, al marge d’estar elaborades per professorat extern, estan corregides per docents que no corresponen al centre educatiu on està adscrit l’alumnat. És a dir, fins ara, era el professorat del centre mateix l’encarregat de la correcció de les proves dels i de les alumnes. Un cop corregides les proves i amb totes les dades sobre la taula, es disposarà d’una eina amb un valor informatiu sobre l’estat de l’educació en finalitzar la primària. De fet, l’avaluació no és una prova d’excel•lència sinó de competències bàsiques.

Durant el primer trimestre del curs es va fer passar una prova pilot de la prova d’avaluació a alumnat de primer d’ESO. L’examen, de català, castellà i matemàtiques, es va fer en una submostra de 1.500 alumnes provinents de 23 centres educatius, tant públics com concertats. Aquesta prova pilot va servir a les persones expertes per acabar d’adequar el tipus de preguntes en el que serà la prova definitiva. Per dur a terme tot el procés, el Departament d’Educació destina un pressupost d’un milió d’euros, finançament que inclou aspectes com la logística de la prova, l’elaboració i el pagament dels docents que hi participen, entre d’altres.

Les proves El 6 de maig, segons l’horari de cada escola, tots els centres començaran l’avaluació, que anirà amb l’ordre següent: llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana. L’alumnat disposarà de 45 minuts per fer cadascuna de les proves amb un descans breu entre elles.

Les proves avaluaran diferents aspectes segons quina sigui l’àrea. En llengua catalana i llengua castellana es tindrà en compte la comprensió lectora i l’expressió escrita.

El model de llengua avalua la comprensió a partir de la lectura de dos textos amb preguntes d’elecció múltiple i preguntes de resposta veritable i fals. També s’analitza l’expressió escrita a través d’una redacció i de preguntes d’elecció múltiple o bé preguntes per completar. En total, seran 32 ítems, 20 que corresponen a la comprensió lectora i 12 a l’expressió escrita.

En el cas del model de competència matemàtica, inclou exercicis sobre tres aspectes: la numeració i el càlcul; l’espai, la forma i la mesura; i les relacions i el canvi. El quadern està format per 50 ítems diferents: 20 per a la numeració i el càlcul, 17 per a l’espai i 13 per a la relació i el canvi. En aquest cas, totes les preguntes tenen a veure amb aspectes de la vida quotidiana de l’alumnat i amb la capacitat per resoldre problemes, per pensar i raonar matemàticament.

 Més informació

1 comentari

Filed under Uncategorized

El debat de les ajudes

A Catalunya, el projecte de la llei d’Educació (LEC) proposava prohibir les ajudes a les escoles que separen per sexes, però les discrepàncies que aquest redactat va provocar entre els grups parlamentaris, que actualment debaten la LEC, ha fet que es busqui una altra fórmula . Tot i que encara no s’ha tancat un acord, tot apunta que es farà un redactat en la línia de la LOE, com proposa CiU.  Aquesta diu que no s’ha de discriminar per raons de sexe i que s’ha de donar prioritat en els concerts a l’educació mixta, però no prohibeix expressament les ajudes als centres que separen per sexe. Tanmateix, el redactat quedaria prou obert com perquè cada Govern ho interpretés a la seva manera, com ja passa amb la LOE. Iniciativa dijo ayer que no votará la LEC si no anula estas Iniciativa va dir ahir que no votarà la LEC si no anula aquestes.

 La Federació Espanyola de Religiosos de Enseñanza (Feré), que aglutina 2.400 centres catòlics, rebutja que s’eliminin els concerts amb els col legis que segreguin els alumnes en funció del sexe, en considerar que aquesta mesura “coarta la llibertat dels pares per triar un col legi per als seus fills “.  Segons el parer del president de Feré, Manuel de Castro, separar els nens de les nenes no suposa cap discriminació. “Discriminar és donar un tracte desigual”, aclareix.  Nuria Chinchilla, professora del Iese, recorda més que en els països anglosaxons s’estan obrint línies diferenciades en col legis públics “perquè el sistema funciona, però aquí hi ha molts prejudicis”. Malgrat això, l’organisme que aglutina la major part dels centres educatius catòlics aposta per un model mixt: “Vivim en una societat en què homes i dones conviuen, i el col legi ha de ser reflex de la societat”, assenyala.

A la resta d’Espanya, el model de segregació d’alumnes està perdent suports en els darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel PSOE. És el cas de Castella-La Manxa, on ja no queda cap centre concertat que separi els alumnes en funció del sexe, passos que ja ha emprès Cantàbria i Andalusia.  Aquesta última comunitat va publicar el passat 5 de gener una ordre en què s’anunciava la fi de la concertació per als 11 centres que segreguen els estudiants. Dies abans, va fer el propi el Govern balear.  Al gener, l’aleshores govern gallec de Pérez Touriño va anunciar la fi dels concerts amb els centres que separin en raó de sexe.  Al costat oposat està Madrid, que per al proper curs ja ha anunciat el suport a altres dos.

Font: La Vanguardia

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Separar per sexes és pedagògic?

Defensors de l’educació diferenciada esgrimeixen motius científics, els detractors els neguen  “L’educació diferenciada busca personalitzar l’ensenyament” “No hi ha evidències suficients que separar millori el rendiment escolar”

La decisió del Govern de Cantàbria de no renovar el concert – subvenció-a un col legi que només admet nois i negárselo a un altre especial per noies ha tornat a aixecar el debat sobre l’anomenada educació diferenciada, aquella que separa els alumnes en funció del seu sexe.  Malgrat que aquesta opció és legal a Espanya, la interpretació de les lleis pot portar a una comunitat autònoma a retirar o no renovar les ajudes. Ningú nega el dret a triar ia l’existència d’aquests centres; les discrepàncies arriben a l’hora de decidir si han de rebre subvencions públiques i si hi ha motius pedagògics per defensar la separació de sexes a les aules. María Calvo Charras, presidenta a Espanya de l’Associació Europea per a l’Educació Diferenciada, parla de “estudis científics” i “evidències” per defensar aquesta opció.  “A més, l’hemisferi esquerre del cervell dels nois madura dos anys més tard, per la qual cosa l’àrea del llenguatge triga més a desenvolupar”, afegeix Calvo charro. Segons sosté, l’educació diferenciada busca “adaptar-se a les necessitats específiques d’alumnes, potenciar els aspectes que se’ls dóna millor a cadascun i incidir en el que els costa més, com les matemàtiques en les noies i el llenguatge en els nois “. “Se’ls ensenya el mateix perquè som igual de llestos, però de forma diferent i reforçant determinada àrees, de manera que s’aconsegueix un èxit escolar més gran”, diu Calvo charro….

Continuar llegint l’article d’opinió

Font:diari La Vanguardia

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Inclusió a la ciutat de Barcelona

les_tres_bessones1 En la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social celebrada avui, 14 d’abril, s’ha presentat l’informe sobre la inclusió escolar a Barcelona.

Amb aquest informe, es dona compliment a una Proposició que fou presentada per Convergència i Unió i aprovada per unanimitat en la Comissió del mes d’octubre passat.

El regidor de CiU, Gerard Ardanuy, ha destacat que aquest informe presenta unes dades importants per fer la fotografia de la inclusió escolar a la ciutat de Barcelona. L’informe, però, és poc concret quant als recursos humans necessaris per atendre les necessitats educatives especials. Una inclusió adequada i excel.lent requereix de recursos humans. Cal més formació en les escoles ordinàries, calen més professionals especialitzats en educació especial (logopedes, Fisioterapeutes i auxiliars d’Educació Especial…). Si no, estem construïnt un gegant amb peus de fang.

L’aposta per la Educació Especial és la inclusió en les escoles ordinàries; si això no és possible, la segona opció és la inclusió compartida (entre escoles ordinàries i especials) i en darrer terme, la escolarització en escoles d’educació especial. Però per això cal potenciar les USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) i incrementar els recursos de les EAP (Equips d’Atenció Psicopedagògica).

Cal determinar, segons Ardanuy. com s’aconsegueix la major col.laboració entre els Centres d’Educació Especial i els centres escolars ordinaris, cosa que no fa l’informe presentat; no fa esment a cap programa ni projecte per dur a terme aquesta necessària col.laboració. Tampoc es escriu com s’integra l’educació especial en el Consorci d’Educació de Barcelona.

No hi ha cap explicació sobre els programes d’inclussió sociolaboral per fomentar l’accés dels alumnes al mercat laboral, senzillament s’apunta aquesta necessitat però no es concreta amb cap proposta ni programa per aconseguir-ho.

Informe de la situació d’inclusió a Barcelona

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized