Daily Archives: 2 Novembre 2008

Secretaria de Política Educativa

Aquesta és una primera aproximació del Pla de treball que es vol portar a terme al llarg d’aquest mandat:
1. Objectius generals

1.1. Interlocució del Partit amb el món de l’Educació a Barcelona Ciutat.
1.2. Promoure activitats externes i internes que ens ajudin a adquirir capacitació en el tema de l’Educació.
1.3. Generar idees i propostes polítiques en el món educatiu
1.4. Redactar un manifest o document on s’expliciti de forma clara el nostre posicionament en l’àmbit educatiu.
1.5. Esdevenir un espai de trobada dels professionals de l’educació del nostre Partit de Barcelona Ciutat.
1.6. Idees programàtiques en temes d’Educació.
1.7. Crear vincles i contactes periòdics amb els diferents sectors implicats en l’Educació per una banda tindríem les AMPES, Sindicats, Associacions diverses…. tots aquests contactes es farien tant a nivell d’educació pública com privada-concertada ja que és imprescindible captar al màxim el ventall de necessitats de la nostra ciutadania.

2. Objectius concrets
2.1. Creació i desenvolupament del la Comissió d’Educació de la Secretaria de Política Educativa

2.1. Planificació d’activitats anuals:
Xerrades
Taules rodones
Reunions de treball
Redacció del manifest

2.2. Propostes concretes a desenvolupar
2.2.1. Marc legislatiu i competencial: ens movem a nivell de Catalunya i en concret, en les seves competències, a Barcelona ciutat. Estem a les portes d’una nova llei d’educació (LEC). Simultàniament hem de tenir present, per cada curs escolar, la Normativa i les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius per poder actuar més curosament en el nostre treball.
2.2.2. Escoles bressol: Actualment l’atenció dels infants en l’etapa 0-3 anys per part de l’oferta d’escoles bressol municipals no és la més adequada ja que , com que no es contempla un possible concert amb centres privats o ajudes a les famílies que ho sol·licitin, deixa a una bona part de les famílies (un 62%) fora del sistema. Fer incidència, doncs, per poder portar a terme un canvi en aquest plantejament i intentar fer un sistema més just, socialment parlant, per les famílies. La línia de treball es centraria en fer possible una xarxa d’escoles bressol, no públiques, per poder així fer possible més endavant un concert amb ambdues tipologies de centres.
2.2.3. Trastorn per hiperactivitat (TDAH) : Ja el curs passat es va iniciar un treball a nivell de sensibilització en el tema de la hiperactivitat. Ja hi ha hagut diversos contactes puntuals amb diversos professionals i especialistes en el tema. Cal continuar en aquesta línia, fent com ja es va realitzar en un districte, contactes a partir de xerrades per informar, però sobretot saber les necessitats que es presenten davant d’aquest tema les famílies implicades. Es podria realitzar a nivell de districtes, fent posteriorment, si es trobés necessari una taula rodona oberta amb especialites de l’educació per poder ampliar el coneixement i les mesures, recursos… que comporta el TDAH.
2.2.4. Inclusió: per portar-la a terme adequadament és imprescindible saber a nivell de la nostra ciutat quina és la realitat actual, ja en la darrera Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social es va demanar i acceptat per part del Govern municipal, un informe d’avaluació de la inclusió escolar a la ciutat de Barcelona. Dins d’aquest apartat fer esment a punts tan rellevants com:
Atenció logopèdica a tots els districtes de forma gratuïta

  • Atenció adequada als alumnes amb TGD (trastorn general de desenvolupament) a nivell d’auxiliars d’Educació Especial….
  • Augment de places a EI 3 anys per manca de centres nous

2.2.5. Infrastructures educatives
2.2.6. La conciliació entre vida laboral i món educatiu. Fer un treball per aportar propostes i solucions a una de les situacions crítiques que viu en aquests moments la nostra societat. El suport econòmic de les ampes passa en gran mesura per l’acció de l’Ajuntament.
2.2.7. Lluita contra el Fracàs escolar.
2.2.8. El Camí Amic és un projecte iniciat (ja uns anys) per diferents escoles de l’Eixample. Mostra la importància del carrer, de la participació de les diferents entitats i persones del barri que creen una dinàmica compartida per facilitar el camí d’anada i tornada de l’escola. És un punt de treball molt interessant des de diverses vessants tant a nivell educatiu, municipal com també social. Seria bo saber quines escoles ho estan portant a terme i plantejar la possibilitat de poder-ho portar a terme a altres districtes.

3. Calendarització (en procés)
Reunions i equips

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Espais de benvinguda educativa

RESOLUCIÓ
EDU/3072/2008, de 17 d’octubre, per la qual es regulen, amb caràcter experimental, els espais de benvinguda educativa.
Catalunya té una llarga història d’immigracióque avala la seva capacitat d’integració.
Tanmateix, en el període 2002-2007 s’ha registrat un intens creixement poblacional degut, principalment, a la immigració estrangera.
La informació que s’ofereix a les persones nouvingudes en els primers contactes que es produeixen després de la seva arribada és molt important per orientar el procés de la seva integració en la societat d’acollida, i mé concretament, al municipi on ixaran el seu veïatge.
El Departament d’Educacióha creat mitjançnt el Decret 252/2004 pel qual s’estableix el procediment d’admissiód’alumnat, les oicines municipals d’escolarització(OME), com a instrument de col·laboracióentre l’ajuntament i el Departament, en el procéS d’informació i gestió de l’escolarització en els centres d’educació infantil, primària i secundària sostinguts amb fons púlics en l’àmbit del seu municipi. L’objectiu de les OME é el d’establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament a les famílies de tota l’oferta educativa i de procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especíques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del Decret i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.
En els darrers anys s’ha avançat en el camí cap a l’educació inclusiva com a resposta a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. En aquest sentit, el Departament d’Educació, en el seu Pla per a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social, planteja el desenvolupament dels plans educatius d’entorn com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa conjuntament amb els diferents àmbits de la vida dels infants i joves així com d’altres programes socioeducatius que es puguin desenvolupar.
Tanmateix, el Departament d’Educació considera que cal impulsar noves mesures, que complementin les que ja es desenvolupen, per millorar el procés d’atenciói d’escolaritzaciód’aquest alumnat i les seves famíies, en concordança amb el Pla interdepartamental de ciutadania i immigració, especialment en zones que registrin una forta presència de població estrangera.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Innovaciói de la DireccióGeneral d’Educació Bàsica i del Batxillerat,

RESOLC:
—1 Objecte
1.1 Es regulen amb caràcter experimental els espais de benvinguda educativa (EBE), com a espais d’acollida educativa familiar, gestionats de manera conjunta pel Departament d’Educació i els ajuntaments dels municipis on es troben ubicats.
1.2 A l’annex d’aquesta Resolució es detallen els EBE que s’estableixen, amb l’emplaçament que s’hi esmenta.
—2 Deinició
Els EBE són unitats de suport i assessorament, previs a l’escolarització, que donen servei d’acollida a tota la unitat familiar, especialment als infants i als joves, en els diferents aspectes relacionats amb l’educacióen el marc general del procés d’integració al municipi i al sistema educatiu, per garantir l’atenció individualitzada i col·laborar en la millora de la qualitat dels centres educatius.

—3 Finalitat de l’experiència
La inalitat d’aquesta experiècia é adaptar el servei educatiu dels centres sostinguts amb fons púlic a la nova realitat social, millorar els processos d’atenció i d’acollida de les famílies nouvingudes i millorar la integració i incorporació de l’alumnat al sistema educatiu per garantir l’atenció individualitzada d’acord amb les seves necessitats educatives i socials.
—4 Destinataris i durada
Aquesta experiència es durà a terme durant el curs acadèmic 2008-2009. Els EBE adrecen les seves actuacions, durant tot l’any, a les famíies nouvingudes, de manera preferent, als infants i joves nouvinguts d’entre 8 i 16 anys. Les actuacions amb infants i joves i les seves famíies tindran una durada lexible en funció de les característiques dels infants i joves atesos i del moment d’arribada al municipi.
—5 Objectius
5.1 Objectius generals:
a) Millorar, amb un plantejament integral, l’atenció i l’acollida dels infants i joves i de les seves famílies que s’incorporen al municipi i assegurar que cada família rep la informació i el suport necessari per participar plenament en el sistema educatiu.
b) Facilitar i donar suport als centres educatius en els processos d’incorporació de matrícula al llarg del curs.
c) Promoure actituds inclusives per part de la població.
d) Garantir l’escolaritzacióequilibrada d’acords amb l’OME del municipi.
5.2 Objectius especícs:
a) Atendre i acollir els infants i joves i les seves famílies.
b) Promoure una acció coordinada dels diferents professionals implicats en el
procés d’acollida.
c) Informar i orientar sobre el sistema educatiu català.
d) Assegurar una detecció acurada de les necessitats especíiques de l’alumnat
nouvingut (fíiques, afectives, relacionals, psicolòiques, cognitives i socioeconòmiques)
per tal de determinar les mesures pertinents.
e) Fomentar el coneixement de l’entorn.
f) Promoure la integració social tant de les famílies com de l’alumnat.
g) Sensibilitzar en l’ú de la llengua catalana i fomentar-lo.
h) Iniciar processos de familiaritzacióamb la nostra realitat cultural mitjançnt
tallers de caire educatiu, cultural i esportiu.
—6 Actuacions
6.1 Les actuacions dels EBE amb les famílies són les següents:
a) Presentació dels trets generals del sistema educatiu.
b) Presentació del medi escolar, en relació amb el coneixement bàsic del centre:
espais, horaris, hàbits i normes de convivència.
c) Informació dels drets i deures de l’alumnat i de les famílies.
d) Informació sobre el calendari escolar, els processos de matriculació, beques
i ajuts i del servei de traduccions i adreces d’interès.
e) Impuls del coneixement de l’entorn i l’educaciómé enllàdel centre educatiu.
f) Creació d’espais de trobada i convivència, que facilitin el coneixement mutu.
g) Sensibilització sobre la necessitat de l’ú de la llengua catalana.
h) Detecció de les necessitats en l’àmbit educatiu, les seves expectatives i la situació familiar.
6.2 Les actuacions dels EBE amb els infants i joves són les següents:
a) Elaboració d‘un pla de treball individual per a cada alumne/a que permeti detectar les necessitats educatives, socials i familiars, les seves expectatives i la situació familiar.
b) Programació de les activitats a desenvolupar en els espais EBE: presentació del medi escolar; informació dels seus drets i deures, presentació i lliurament del calendari escolar; donar a conèixer l’entorn, la riquesa cultural i geogràca i l’educació més enllà del centre educatiu; realitzaciód’una avaluacióinicial sobre la situació acadèmica, proves de competències, coneixement del principi alfabètic llatí per part d’alumnat escolaritzat amb altres sistemes gràcs, aixícom detectar aspectes psicoemocionals derivats del procé migratori.
c) Aquestes actuacions podran ser individuals i/o col·lectives en funció de la programació de l’EBE.
—7 Equip professional de l’EBE i les seves funcions
7.1 L’equip professional de l’EBE, amb caràcter general, està integrat per un docent, que n’és el responsable, i per diferents perils professionals que donin resposta a les necessitats dels infants i joves i les seves famíies. El nombre i el perill dels professionals serà determinat en funció de les necessitats de cada EBE.
7.2 Correspon a la direcció dels serveis territorials o persona en qui ho delegui:
a) Planificar conjuntament amb els responsables municipals l’actuació de l’EBE.
b) Coordinar l’actuació de l’EBE amb els centres educatius i els serveis educatius, tant del Departament d’Educació com municipals i l’OME.
c) Fer el seguiment i avaluació de les actuacions.
7.3 Correspon al responsable de l’EBE:
a) Gestionar i coordinar l’acciósocioeducativa de l’EBE.
b) Coordinar la intervencióde professionals implicats en el procé d’acollida.
c) Col·laborar amb els serveis educatius, centres educatius i serveis educatius municipals.
d) Avaluar el recurs i fer-ne propostes de millora.
—8 Ubicació
Correspon a l’ajuntament i als serveis territorials establir els espais on s’han d’ubicar els EBE, que, pel seu caràcter d’acollida familiar, preferentment ocuparan espais municipals.
—9 Funcionament
El Departament d’Educació i l’ajuntament corresponent adoptarà les mesures necessàries per posar en funcionament els nous Espais de benvinguda educativa.
Barcelona, 17 d’octubre de 2008
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació

Deixa un comentari

Filed under DOGC

Rigau: “Amb una política educativa ineficient és impossible que Catalunya assumeixi l’excel•lència que el Conseller predica”

Els nacionalistes alerten que el debat de la Llei d’Educació no pot tapar la mala gestió del Departament, la qual ha provocat que faltin més de la meitat de les 30.000 places de llars d’infants promeses pel 2008 o que en 5 anys s’hagi doblat el nombre de “barracons”, que superen els 1.000 a Catalunya

La diputada de CiU i portaveu en matèria d’Educació, Irene Rigau, i la diputada, Meritxell Ruiz, han ofert una roda de premsa per a valorar l’inici de curs escolar que, segons les diputades nacionalistes, està marcat pels incompliments del tripartit. Rigau ha citat tres grans incompliments que han provocat “la perplexitat i el desconcert de la comunitat educativa”. Es tracta de l’incompliment del Pla 2004-2008 per a la creació de 30.000 noves places de llars d’infants, l’incompliment de la promesa d’eliminació dels mòduls prefabricats, que han augmentat fins a passar la xifra dels 1.000 barracons a tota Catalunya i l’incompliment en el repartiment dels alumnes estrangers entre l’escola pública i la privada. Per Rigau, aquests incompliments del tripartit en Educació són fruït d’una mala política educativa i, “amb una política educativa ineficient és impossible que a Catalunya s’assumeixi l’excel·lència que tant necessita el país i el Conseller predica”. La diputada de CiU considera que “el debat de la nova Llei d’Educació no pot tapar la mal gestió del Departament” el qual, ha invertit més diners però ha obtingut pitjors resultats.

Tal com ha explicat Rigau, “la mala gestió del tripartit ha provocat que s’incompleixi la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va aprovar a Catalunya”. Cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar al 2004 aquesta ILP amb el mapa de llars d’infants segons el qual, al 2008 es construirien 30.000 noves places de 0 a 3 anys. Un cop complert aquest període, i segons dades del propi Departament d’Educació, “es comprova que un cop acabat el termini faltes més de la meitat de les places que es va prometre”. En efecte, hores d’ara “falten 16.673 places de llars d’infants per arribar a la xifra promesa pel Departament”.

En segon lloc, la diputada nacionalista ha alertat que aquest any 2008 a Catalunya es sobrepassarà la xifra dels 1.000 barracons. “Van fer una crítica ferotge dels mòduls prefabricats i des de que governa el tripartit s’han doblat com a conseqüència de la seva mala planificació. En lloc d’eliminar els barracons, el tripartit en 5 anys els ha doblat sobrepassant els 1.000” ha assenyalat Irene Rigau.
Finalment, el tercer gran incompliment del tripartit que es constat en aquest inici de curs és el repartiment dels alumnes estrangers entre la pública i la privada. La planificació del tripartit ha provocat que la distribució, percentualment, es mantingui constant entre pública i concertada. Per Rigau, “l’objectiu del repartiment, que és plausible, no es pot dur a terme per una decisió prèvia: el creixement demogràfic l’assumeix la pública”.
Existeixen altres indicadors negatius del sistema que preocupen als nacionalistes. Per exemple, a la ESO s’ha incrementat la diferència entre edat i nivell educatiu, és a dir, creix el nombre de repetidors. “Tenim a les aules nois amb interessos i experiències molt diferents però un mateix currículum” ha explicat Rigau per qui “difícilment podrem tenir al 2010 la idoneïtat de curs”. Per altra banda, també s’observa un important increment de la insatisfacció del professorat. I és que segons dades de l’Enquesta sobre satisfacció laboral del professorat de Catalunya, duta a terme per la Fundació Jaume Bofill, al 2007 el 51% del professorat afirmava trobar-se desconcertat.

Barcelona, 9 de setembre de 2008

Per a més informació:
93.304.66.64/93.304.66.65
premsaciu@parlament.cat

Deixa un comentari

Filed under Nota de premsa